مشخصات مقاله

نقد و بررسي كتاب "مرگ و زندگي ابدي"

مترجم:معصومه نظري
نويسنده:ريچارد سوئين برن
نويسنده:جان هيك

دين ،شماره پياپي 200، ،سال 17،، شماره در سال 8، خرداد، 1393، صفحه 32-33
نوع مطلب: معرفي و نقد اثر
در نوشتار حاضر يك فيلسوف مهم معاصر، ديدگا ههاي فيلسوف ديگري را كه او نيز از جمله مهم ترين فيلسوفان دوره ماست، مورد بررسي و نقد قرار مي دهد. ريچارد سوئين برن يكي از مهم ترين فيلسوفان دوره ماست. او در اين نوشتار مختصر، كتاب جان هيك تحت عنوان "مرگ و زندگي ابدي" را در بوته نقد قرار داده است. اين نقد و بررسي، در سال 1977 در مجله مطالعات ديني دوره 13 ، شماره 3 به صفحات 355 تا 357 منتشر شده است.
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:278
تعداد مشاهده متن پي دي اف :263
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: