مشخصات مقاله

چرخۀ آب و پيدايش درياي فارس از منظر متون اسطوره اي

نويسنده:علي توسلي
نويسنده:موسي دامن كش

ادبيات ،شماره پياپي 200، ،سال 17،، شماره در سال 8، خرداد، 1393، صفحه 22-25
کلید واژه ها : اسطوره های ایرانی,دریای فارس,پوئتیک,خویشکاری,آفرینش
نوع مطلب: مقاله
يكي از كهن ترين انديشه هاي نهفته در اسطوره هاي بشر، اسطور? پيدايش طبيعت و پديده هاي آن است. اين مسئله در متون اسطوره اي ايرانيان نيز نمود چشمگيري دارد. يكي از اين عناصر كه بسيار مورد توجه بوده است، چگونگي آفرينش آب و در نتيجه، نحو? به وجود آمدن درياها و خويشكاري مربوط به آن هاست. پاره اي از نا مگذاري هاي پيشينيان بر مكان ها و پديده هاي مختلفِ طبيعي را مي توان با نام و جايگاه امروزيِ آن ها تطبيق داد. بر اين اساس مي توان پوئتيك را با توجه به توصيفاتي كه متون اسطوره اي از چگونگي به وجود آمدن، موقعيت و نحو? قرار گرفتن آن ارائه داده اند، همان دريايي دانست كه امروزه آن را مي شناسيم. در اين پژوهش نام گذاري، چگونگي پيدايش، شكل و خويشكاري درياي « درياي فارس » يا « خليج فارس » به عنوان فارس را از منظر مهم ترين متون اسطوره اي ايراني بررسي مي كنيم.
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:321
تعداد مشاهده متن پي دي اف :295
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: