مشخصات مقاله

چالش خداباوري و مسئله آغاز جهان: نقد استدلال استفان هاوكينگ با استفاده از برهان امكان و وجوب

نويسنده:فائزه زارعيان

دين ،شماره پياپي 199، ،سال 17،، شماره در سال 7، ارديبهشت، 1393، صفحه 94-96
نوع مطلب: مقاله
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:272
تعداد مشاهده متن پي دي اف :241
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: