مشخصات مقاله

برهان وجودشناختي بر له وجود خداوند

مترجم:پريسا باغبان
نويسنده:جان هيك

دين ،شماره پياپي 199، ،سال 17،، شماره در سال 7، ارديبهشت، 1393، صفحه 31-33
نوع مطلب: مقاله
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:321
تعداد مشاهده متن پي دي اف :256
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: