مشخصات مقاله

آر. دي. اي. براي كتابداران بخش مجموعه‌سازي

نويسنده:خديجه مرادي

كليات ،شماره پياپي 198، ،سال 17،، شماره در سال 6، خرداد، 1393، صفحه 75-81
کلید واژه ها : آر. دي. اي,مجموعه‏سازي,وب معنايي
نوع مطلب: مقاله
اين مقاله برخي از ويژگي‌هاي اساسي آر. دي. اي.: توصيف و دسترسي به منبع را بيان مي‌كند كه شامل ملزومات كاركردي پيشينه‌هاي كتابشناختي (اف. آر. بي. آر.) است كه بر مبناي آن پايه‌گذاري شده است. مقالة حاضر، روابط بين آر. دي. اي. و ساير استانداردها را بيان نموده و همچنين كاربرد آر. دي. اي. را در ارتباط با داده‌هاي پيوندي و وب معنايي را مورد بحث قرار مي‌دهد. برخي از ويژگي‌هاي آر. دي. اي. تولكيت2 و فعاليت‌هاي در حال انجام جهت پيشرفت و توسعة استاندارد آر. دي. اي. را توضيح داده و در پايان با بحثي كوتاه پتانسيل اثرگذاري آر. دي. اي. را بر مجموعه‌سازي كتابخانه مطرح مي‌سازد
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:356
تعداد مشاهده متن پي دي اف :303
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: