مشخصات مقاله

انواع انگيزه‌هاي استناد در متون علمي

نويسنده:فريبا توحيدي نسب
نويسنده:حميدرضا جمالي مهموئي

كليات ،شماره پياپي 198، ،سال 17،، شماره در سال 6، خرداد، 1393، صفحه 64-71
کلید واژه ها : انگیزه‌های استناد,انواع استناد,دلایل استناد
نوع مطلب: مقاله
عوامل متعددي وجود دارند كه بر روي رفتار استنادي نويسندگان مؤثرند و بنابراين انگيزه‌هاي استناد ممكن است در افراد و در زمان‌هاي مختلف، تفاوت داشته باشند. با توجه به تعدد دسته‌بندي‌ها در زمينة انواع و انگيزه‌هاي استناد، اين مقاله بيست‌ودو دسته‌بندي موجود از انواع و انگيزه‌هاي استناد را معرفي و مقايسه مي‌كند تا از اين طريق زمينه‌اي براي يكپارچه‌سازي و همگرايي آنها فراهم گردد. در نهايت مقوله‌هاي دسته‌بندي‌هاي مختلف در قالب نه گروه شامل استنادهاي تأييدي؛ استنادهاي منفي؛ استنادهاي تاريخي؛ استنادهاي استدلالي، نظري، فرضي؛ استنادهاي مفهومي يا ادراكي؛ استنادهاي مقايسه‌اي؛ استنادهاي روش‌شناختي‌ يا عملكردي؛ استنادهاي بدون دليل، اتفاقي يا غيرمهم؛ و استنادهاي متقاعدكننده گروه‌بندي مي‌شوند.
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:316
تعداد مشاهده متن پي دي اف :291
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: