مشخصات مقاله

بررسي ترجمۀ دو كتاب روايت شناسي و روايت ها و راوي ها از منظر نظريه هاي نقد ترجمه

نويسنده:ابوالفضل حري

ادبيات ،شماره پياپي 199، ،سال 17،، شماره در سال 7، ارديبهشت، 1393، صفحه 42-51
نوع مطلب: نقد و بررسي
در اين جستار دو كتاب ترجمه شده دربار? روايت شناسي را از منظر الگوهاي نقد ترجمه بررسي مي كنيم. ابتدا به بيان كلياتي دربار? دو كتاب مي پردازيم. سپس، روايت شناسي و رويكردهاي آن را به اختصار مرور مي كنيم. پس از آن، نظريه هاي نقد ترجمه را معرفي مي نماييم و درنهايت به بررسي ترجم? فارسي اين دو كتاب از منظر رويكرد ارزشيابي كيفيت ترجم? پيشنهادي جوليان هاوس ( 1971 ) مي پردازيم. هاوس ابتدا، زبان مبدأ متن اصلي و زبان مقصد متن ترجمه شده را بررسي و براي هر كدام، يك پروفايل ارائه مي كند. آن گاه، پروفايل متن مبدأ را با پروفايل متن مقصد مقايسه مي نمايد و براساس مفهوم تعادل، الگويي براي ارزشيابي كيفيت ترجمه و يا نقد آن مطرح مي كند. از اين حيث، به نظر مي آيد مترجمِ اين دو كتاب موفق شده است تا حدود زيادي، ترجمه هايي قابل قبول و پذيرفتني به زبان فارسي ارائه كند.
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  

كتاب هاي مورد نقد و بررسي و معرفي شده در اين مقاله


روايت شناسي: شكل و كاركرد روايت
نويسنده: جرالد پرينس
مترجم: محمد شهبا
تهران: مینوی خرد ـ چ 1.
روايت ها و راوي ها: فلسفه داستان
نويسنده: گريگوري كوري
مترجم: محمد شهبا
تهران: مینوی خرد ـ چ 1.
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:374
تعداد مشاهده متن پي دي اف :264
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: