مشخصات مقاله

تهديدهاي خانواده و تقابل سنت و مدرنيسم

نويسنده:ناصر پوررضا كريم سرا
نويسنده:اميد علي احمدي

علوم اجتماعي ،شماره پياپي 64، ،سال 17،، شماره در سال 4، تير، 1392، صفحه 12-21
کلید واژه ها : جهانی ‏شدن,مدرنیسم,سنت,تهدید خانوده,نظام ارزشی
نوع مطلب: مقاله
جهاني‏ شدن نه يك فرآيند، بلكه تركيب پيچيده‌اي از فرآيندهاست. جهاني‏ شدن تداوم منطقي بسط فرآيند مدرنيته است كه نظم سنتي فضا- زمان را برهم زده است و نهادهاي اجتماعي سنتي را در نوعي وضعيت بي‏ بستر شدن قرار داده است. به‏ عبارت ديگر، فرآيند جهاني‏ شدن، ثبات محدوديت و يكپارچكي جامعه‌ي سنتي را برهم زده و يك نوع فضاي اجتماعي نفوذپذير و پاره ‏پاره مبتني بر خصلت‌هاي «تفاوت»، «سيالت»، «پارادوكس» و «شبكه‌اي شدن» ايجاد مي‌كند. چنين وضعيتي، نظام كنش ارزشي را در متن و بطن يك موقعيت خاص، چندلايه، و يك محيط بديع، متحول و پيچيده قرار داده است. بنابراين، نظم اجتماعي و ارزشي حاكم بر نظام كنش جامعه در عصر جهاني‏ شده در معرض فشارهاي بيروني و دروني راديكال قرار دارد. اين فشارها بسترساز، بازسازي و تغيير ساختار و كاركرد نظام كنش اجتماعي در سطوح و لايه‌هاي گوناگون جامعه از جمله جايگاه كاركردي- ارزشي خانواده شده است. در اين تحقيق با استفاده از شيوه‏ ي مطالعه‏ ي اسنادي و كتابخانه‌اي، به تبيين نظري پديده‌ي جهاني‏ شدن و مدرنيسم و خصلت‌هاي اجتماعي ارزشي كه توليد مي‌كند، به واكاوي تقابل سنت و مدرنيسم از يك طرف و تأثير اين تحولات و تقابلات بر نهاد خانواده و امنيت آن در نظام ارزشي و الگوهاي رفتاري نوين مي‌پردازد. جامعه‏ ي مورد مطالعه، خانواده‌هاي مناطق 4، 5، 6، 12، 14، 16 شهر تهران است كه براساس بلوك‏ بندي‌هاي موجود به‏ صورت خوشه‌اي و احتمالي مورد نمونه‌گيري قرار خواهد گرفت. تعداد نمونه‏ ي موردنظر به‏ طور كلي 600 خانواده و در هر منطقه به تناسب جمعيت آن منطقه بوده است. از بين 30 خطر يا تهديد مورد بررسي يك مورد، يعني اختلاف بر سر مسائل اعتقادي در هيچ يك از چهار نوع تهديد قرار نگرفته، و يك مورد، يعني طلاق در دو دسته از تهديدهاي يعني تهديدهاي ارتباطي- زناشويي و تهديدهاي اجتماعي- آسيبي قرار گرفته‌اند. مهم‌ترين خطرات كه خانواده‌هاي مورد بررسي را تهديد مي‌كنند از نظر ارتباطي- زناشويي، نارضايتي از زندگي زناشويي، مهم‌ترين خطر اقتصادي افزايش غيرقابل تحمل هزينه‌هاي ماهانه، مهم‌ترين خطرات مديريتي بي‏نظمي در امور مربوط به اعضاي خانواده و مهم‌ترين خطرات اجتماعي- آسيبي عدم رعايت هنجارها توسط فرزندان مي‌باشند. جوامع مدرن، جوامع ملزم به تغيير اجتماعي‌اند؛ چرا كه تغيير باعث پيشرفت مي‌شود. خانواده به‏ عنوان يك نهاد اجتماعي در فرآيند جهاني‏ شدن دچار تناقضات روزافزون مي‌شود. خانواده به‏ عنوان نهادي كه دوام آن سبب دوام جامعه مي‌شود. در اين جهت تقويت و تحكيم سرمايه‌ي اجتماعي و پروسه‌هاي مرتبط با آن مي‌تواند از آستانه‌ي اين آسيب‌ها بكاهد.
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:1959
تعداد مشاهده متن پي دي اف :1357
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: