مشخصات مقاله

تاثير منابع الكترونيك بر مطالعه

حاضران:فريبرز خسروي
حاضران:يزدان منصوريان
حاضران:داريوش عليمحمدي
حاضران:مهدي عليپور حافظي

كليات ،شماره پياپي 128، ،سال 11،، شماره در سال 8، مرداد، 1387، صفحه 14-23
نوع مطلب: گفتگو و مصاحبه
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  
نظر كاربران

 

تعداد نظرات:0
تعداد مشاهده:524
تعداد مشاهده متن پي دي اف :397
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: