مشخصات مقاله

نقدي بر فرهنگ تخصصي مهندسي برق، الکترونيک کامپيوتر و مخابرات

نويسنده:ماهرخ مقصودي

علوم و فنون ،شماره پياپي 53، ،سال 5،، شماره در سال 5، شهريور، 1381 ، صفحه 14-16
نوع مطلب: نقد و بررسي
پي دي اف مقاله

ديگر مقاله هاي اين شماره  

كتاب هاي مورد نقد و بررسي و معرفي شده در اين مقاله


فرهنگ تخصصي انگليسي - فارسي مهندسي برق، الکترونيک، کامپيوتر و مخابرات
نويسنده: پتر کلاوس بوديش
مترجم: نادر گلستاني دارياني
اميرکبير .
نظر كاربران

 

فرهنگ تخصصي انگليسي - فارسي مهندسي برق، الکترونيک، کامپيوتر و مخابرات ـ نويسنده:پتر کلاوس بوديش از استادنادر گلستاني دارياني ـ اميرکبير بهترين و معتبرترين مرجع ما مهندسان برق است و خانم ماهرخ مقصودي كه ترك زبان است برفارسي نيز اشراف ندارد، چه رسد به انگليسي. نقد ايشان در واقع دفاع از محمدي فر بوده كه فرهنگ ترجمه ي او از انتشارات سروش غلطهاي فاحش و فاضح(=فضاحت بار) بسيارزيادي دارد كه استاددكترگلستاني در پيشگفتار فرهنگ برق بدان اشاره كرده اند.در واقع ماهرخ مقصودي مقصودش دفاع از محمدي فر بوده، كه بد دفاع كرده است و خود را تحقيركرده است.
فرهنگ تخصصي انگليسي - فارسي مهندسي برق، الکترونيک، کامپيوتر و مخابرات ـ نويسنده:پتر کلاوس بوديش ؛مترجم:نادر گلستاني دارياني ـ اميرکبير . معتبرترين فرهنگ برق است.

تعداد نظرات:2
تعداد مشاهده:1159
تعداد مشاهده متن پي دي اف :136
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
 
نام فرستنده:
نظر: