فهرست مقالات يافت شده


نشریه كليات شماره 198 خرداد 1393 پي دي اف نشریه

عنوان مقالهشماره صفحهنویسندگانمتن مقاله
فهرست كتاب هاي موضوع كليات ارديبهشت 1393   alternate text
نشر الكترونيك در ايران و چند مشكل 2-2داريوش مطلبيalternate text
بازنگري در علم اطلاعات و دانش‏شناسي 3-6محمد حسن زادهalternate text
اصول و مباني نسخه‌شناسي در كتب خطي 7-11علي صادق زاده وايقانalternate text
گنجينه‏اي پژوهشي ناشناخته در كربلا (معرفي، نقد و بررسي دليل الاطاريح الجامعية) 12-17عبدالحسين طالعيalternate text
از دروازه‌باني خبر تا روزنامه‌نگاري صلح 18-23اميد علي مسعوديalternate text
اقتصاد سياسي ارتباطات 24-35يوسف خجيرalternate text
مديريت دانش فرآيندگرا: از راهبرد تا كاربست 36-45الهه حسيني,محمدامين عرفان‌منشalternate text
كاربرد اينترنت در فرآيند تدريس و يادگيري 46-52رحمان معرفتalternate text
فرادادة توصيفي براي كاربردهاي تلويزيوني 53-58نيره خدادادشهريalternate text
قوم‌نگاري و جهان‌هاي مجازي: دستنامه روش 59-63محمد رامين نادري,يزدان منصوريانalternate text
انواع انگيزه‌هاي استناد در متون علمي 64-71حميدرضا جمالي مهموئي,فريبا توحيدي نسبalternate text
همكاري كتابداران با اعضاي هيئت علمي و نقش آن در موفقيت دانشجويان 72-74بروس اي ماسيس,مهدي لطفي پناهalternate text
آر. دي. اي. براي كتابداران بخش مجموعه‌سازي 75-81خديجه مراديalternate text
پژوهش‌هاي دانشگاهي در حوزة علم اطلاعات و دانش‌شناسي 82-83حامد عليپور حافظيalternate text
كتابشناسي رسائل منتشره 1391(1) 84-99سيد سعيد ميرمحمد صادقalternate text
تازه‌هاي نشر 100-103مريم توكلalternate text
تعداد مقالات يافت شده:17