فهرست مقالات يافت شده


نشریه ادبيات شماره 199 ارديبهشت 1393 پي دي اف نشریه

عنوان مقالهشماره صفحهنویسندگانمتن مقاله
فهرست كتابهاي موضوع ادبيات در فروردين 1393   alternate text
فهرست 1-1 alternate text
ترجمه، ابزاري براي عموم ي كردن دانش 2-5عباس مخبرalternate text
در اهميت ويرايش 6-10حسن ذوالفقاريalternate text
نويسندگان خلّاق و خيال پردازي 11-14زيگموند فرويد,مسعود فرهمند فرalternate text
از واحدهاي اتيك تا اميك در مطالعۀ ساختاري قصه هاي عاميانه 15-21الن داندس,معصومه طالبيalternate text
بررسي رابطۀ دنياگريزي و فرهنگ كسب وكار در آثار سنايي و عطار 22-29ايرج شهبازي,علي اشرفيalternate text
آيين سوگواري در شاهنامۀ فردوسي 30-33معصومه دهقانalternate text
روان كاوي شخصيت فروغ فرّخ زاد بر مبناي مكتب فرويد 34-37سارا محمديalternate text
اميرارسلان و مسئلۀ ژانر 38-41محمدسامان جواهريان,ويليام هنويalternate text
بررسي ترجمۀ دو كتاب روايت شناسي و روايت ها و راوي ها از منظر نظريه هاي نقد ترجمه 42-51ابوالفضل حريalternate text
ذيلي بر فرهنگ اشارات 52-57سهيل ياري گل درهalternate text
رونمايي كتاب دفتر دانايي و داد 58-59 alternate text
نقد و معرفي ديوان حافظ به كوشش سيد محمد راستگو 60-69رضا روحانيalternate text
ساختار و ايدئولوژي در رمان هاي دوريس لسينگ 70-77الن سوئينگ وود,علي راغبalternate text
مترجم در قامت نويسنده 78-84سوزان بسنت,مسعود اميرخانيalternate text
از تالستوي چه آموخته ام؟ 85-96 alternate text
دمي ديگر با حافظ 97-104 alternate text
تعداد مقالات يافت شده:18