فهرست مقالات يافت شده


نشریه دين شماره 199 ارديبهشت 1393 پي دي اف نشریه

عنوان مقالهشماره صفحهنویسندگانمتن مقاله
فهرست كتابهاي منتشره با موضوع دين در فروردين 1393   alternate text
آينده مطالعات قرآني: گفت و گو با اندرو ريپين 3-6مرضيه سليمانيalternate text
درباره جان هيك 8-13سعيد پاشاييalternate text
دادباوري هيك: روند تحولي انتقادي انسان گرا 13-15چستر گيليس,طاهره قشقاييalternate text
برهان كثيرالوجوه: مطالعات جديد در باب برهان وجودشناختي له وجود خدا 16-17توماس مك پرسن,طاهره قشقاييalternate text
نقد و بررسي كتاب گفت و شنودهايي در باب فلسفه دين 18-19چستر گيليس,نيلوفر نميرانيانalternate text
درباره كتاب تفسيري درباره دين: پاسخ هاي آدميان به حقيقت نهايي 20-21چستر گيليس,معصومه نظريalternate text
روايت جان هيك از درون مايه كتاب «اسطوره تجسد خداوند» مسيحيتي كه مي توان قبول كرد 22-27داود قرجالوalternate text
كتاب مقدس واقعاً چه مي گويد؟ 28-30جان هيك,داود قرجالوalternate text
كتاب مقدس واقعاً چه مي گويد؟ 28-30 alternate text
برهان وجودشناختي بر له وجود خداوند 31-33پريسا باغبان,جان هيكalternate text
نور يكي است و چراغ ها متفاوت 35-39جان هيك,هاشم قربانيalternate text
جان وود امن، فيلسوف دين و متأله اسكاتلندي: مدخلي از دايره المعارف فلسفه به قلم جان هيك 40-41جان هيك,معصومه نظريalternate text
دين از منظر انسان شناسي 43-51الله كرم كرمي پورalternate text
تفسير سياسي قرآن: پديده جديد 52-54غلامرضا نوعيalternate text
وضع و نقد حديث در دو كتاب محمد ابوريه: اضواء علي السنه محمديه و ابوهريره شيخ المضريره 55-63هاجرخاتون قدميalternate text
درباره كتاب شرق شناسي و اسلام شناسي غربيان 64-67مريم اثنا عشري نائينيalternate text
فرهنگ و مذهب 69-78دامون زهرانيalternate text
ارزيابي اسرائيليان: معضلي تفسيري 80-88جين دمون مك اليف,سيد علي آقاييalternate text
بي اساس باور 89-93فرشاد نوروزي,نورمن مالكومalternate text
چالش خداباوري و مسئله آغاز جهان: نقد استدلال استفان هاوكينگ با استفاده از برهان امكان و وجوب 94-96فائزه زارعيانalternate text
گزارش نشست بررسي تحليلي سير مقتل نگاري عاشورا 98-104محمد هادي يوسفي غرويalternate text
گزارش نشست بررسي تحليلي سير مقتل نگاري عاشورا 98-104 alternate text
تعداد مقالات يافت شده:23