فهرست مقالات يافت شده


نشریه ادبيات شماره 195 دي 1392 پي دي اف نشریه

عنوان مقالهشماره صفحهنویسندگانمتن مقاله
فهرست 1-1 alternate text
مضامين در ادبيات داستاني از مشروطه تا 1320 2-12سعيد رفيعي خضريalternate text
آشنايي با رويكرد نقد نو و كتاب شناسي آن 13-23علي رضا جعفريalternate text
درباب بيتي از منطق الطير 24-27سعيد مهدوي فرalternate text
نگاهي به فعاليت هاي راديويي و مطبوعاتي حسين منزوي 28-37محمدرضا رهبريانalternate text
در حاشيۀ نقد و شرح قصايد خاقاني و پاسخ به استعلامات و ابهامات استاد استعلامي (بخش سوم) 38-60محمدرضا تركيalternate text
سخني درباب نقد يك نقد 61-64عيسي امن خانيalternate text
شعر ديگران در ديوان عارف 65-67دكتر مهدي فيروزيانalternate text
نقد و بررسي اهميت عارف بودن 68-69 alternate text
نقدي بر سرگذشت يك صنعت بلاغي 70-72مصطفي جليلي تقويانalternate text
نقد و بررسي اعترافات يك رمان نويس جوان 73-76 alternate text
نقد و بررسي اعترافات يك رمان نويس جوان 73-76 alternate text
درهم تنيدگي مكان و رويداد: نگاهي به رمان گلف روي باروت 77-81فرحناز عليزادهalternate text
بزرگداشت دكتر حسين معصومي همداني 82-86 alternate text
رماني دربارۀ رودكي برندۀ جايزۀ بوكر روسيه 87-87 alternate text
شعر شيوۀ تفسير درست را نشان مي دهد 88-100 alternate text
زن در افسانه هاي عاميانه 101-102 alternate text
زبان بهترين سلاح براي صلح بين ملت ها 103-104 alternate text
تعداد مقالات يافت شده:18