فهرست مقالات يافت شده


نشریه تاريخ و جغرافي شماره 188 دي 1392 پي دي اف نشریه

عنوان مقالهشماره صفحهنویسندگانمتن مقاله
فهرست 1-1 alternate text
ضرورت هاي پژوهش درباره تاريخ و فرهنگ مردم كرد 2-7اسماعيل شمسalternate text
مردم شناسي تاريخ ايرانيان با تاكيد بر قوم كرد 8-19احسان هوشمند,كاوه بياتalternate text
اقليم ايرانيان كرد 20-23جعفر حق پناهalternate text
تاثير جنبش هاي سياسي منطقه اي بر روايت هاي فرهنگي-تاريخي كردها 24-31سالار سيف الدينيalternate text
قيام شيخ عبيدالله شمزيني 32-35يونس صادقيalternate text
تاريخ و جغرافياي كرد فيلي در عراق 36-40حسين علي بيگيalternate text
ايلام در آيينه آثار باستاني 41-46ابراهيم بوچانيalternate text
ريخت نگاري آيين هاي نمايشي بومي مردم كميجان 47-54ابوالقاسم مراديalternate text
آموزش و پرورش ايران در روزگار قاجار 55-58اميد اخويalternate text
دو گانگي تبار انديشه اي دو جنبش 59-62شادي معرفتيalternate text
ارامنه و انقلاب مشروطه 63-65صغري ياريقليalternate text
زندان از ياد رفته 66-69ميثم غلامپورalternate text
نقد و بررسي كتاب وصف ايران در نقشه هاي دوره اسلامي 70-80جواد صفي نژاد,حبيب الله اسماعيلي,سيد جمال الدين موسوي,هوشنگ انوريalternate text
بدن ايراني 81-86فاطمه خاكسارalternate text
انديشه در جغرافياي سياسي 87-87محمد شهبازيalternate text
نظام حمل و نقل زميني ايران 90-94معصومه علي داديalternate text
كوتاه از تاريخ 95-97علي موذنيalternate text
پيشخوان انگليسي و فارسي 98-102محمد غفوريalternate text
چكيده 103-104محمد ابراهيم باسطalternate text
تعداد مقالات يافت شده:20