فهرست مقالات يافت شده


نشریه علوم اجتماعي شماره 69 آذر 1392 پي دي اف نشریه

عنوان مقالهشماره صفحهنویسندگانمتن مقاله
فهرست كتاب هاي موضوع علوم اجتماعي آبان 92   alternate text
آموزش عالي در گذار تاريخ 2-3اسماعيل قديميalternate text
نيم نگاهي به جامعه شناسي آموزش عالي و نظام دانشگاهي ايران 4-11اسماعيل قديمي,محمدرضا رسولي,مقصود فراستخواه,هادي خانيكيalternate text
دانشگاه و آموزش عالي 12-18نيما اكبريalternate text
آسيب شناسي آموزش عالي در ايران 19-29اسماعيل قديميalternate text
جامعه شناسي كنشگران علمي در ايران 30-38معصومه قاراخانيalternate text
دانشگاه و جهاني شدن 39-42غزال بي بك آباديalternate text
علت هاي جامعه شناختي بومي سازي علوم اجتماعي در ايران 43-49توحيد عليزادهalternate text
فرهنگ ميان رشته اي در آموزش عالي 50-53مريم مراديalternate text
دانشگاه ايراني و مساله كيفيت 54-63بيژن زارعalternate text
پژوهشي در حوزه آينده پژوهي 64-67ليلا شعبانalternate text
نوسازي، توسعه و جهاني شدن 68-69سعيد كياييalternate text
مقدمه اي بر جامعه شناسي جوانان 70-72مهين سيروسيانalternate text
تحصيلات دانشگاهي سرگردان؛ آموزش هاي محدود در محيط هاي دانشگاهي 73-75عاطفه نامداريalternate text
اخلاق اطلاعاتي در فناوري اطلاعات: رويكردي پيامدگرا و وظيفه گرا 76-82پيمان جليل پورalternate text
سواد رسانه اي و انتخاب بازي هاي رايانه اي 83-88طاهره عيدي زادهalternate text
برگزاري اولين نشست نقد اجتماعي سياست ها و برنامه هاي آموزش عالي 89-96 alternate text
گزارش بيست و پنجمين دوره جايزه كتاب فصل 97-97مسعود بهزاديalternate text
اخبار 98-99 alternate text
پيشخوان 100-102سحر برين خوalternate text
تعداد مقالات يافت شده:20