فهرست مقالات يافت شده


نشریه دين شماره 192 مهر 1392 پي دي اف نشریه

عنوان مقالهشماره صفحهنویسندگانمتن مقاله
سرآغاز 2-2سيدهدايت جليليalternate text
نشست نقد و بررسي ترجمه فارسي دايره المعارف قرآن/ با حضور دكتر مجيد معارف، دكتر محمدكاظم شاكر و مرتضي كريمي نيا، دكتر امير مازيار و دكتر سيدعلي آقايي 4-15امير مازيار,سيد علي آقايي,مجيد معارف,محمدكاظم شاكر,مرتضي كريمي نياalternate text
نشستي با ويراستاران ترجمۀ فارسي دايرة المعارف قرآن با حضور دكتر مهرداد عباسي، دكتر امير مازيار، دكتر مسعود صادقي، دكتر حسين خند قآبادي و دكتر سيد علي آقايي 16-26امير مازيار,حسين خندق آبادي,سيد علي آقايي,مسعود صادقي,مهرداد عباسيalternate text
دائرةالمعارف قرآن يا ترجمۀ اي كيو ب ه سوي تثبيت گفتمان آكادميك در مطالعات قرآني به زبان فارسي 27-37مهرداد عباسيalternate text
دايرةالمعارف قرآن ليدن، امتيازات و چالش ها 38-46مجيد معارفalternate text
نگاهي به مدخل اخلاق و قرآن در دائرة المعارف قرآن 47-51سيدمحمدعلي ايازيalternate text
مطالعات آكادميك غربي و قرآن: غر ضورزي هاي هميشگي 52-57سيد علي آقايي,مظفر اقبالalternate text
معرفي هاي دايرةالمعارف قرآن به زبان انگليسي 58-64اشتفان ويلد,ايون يازبك حداد,سيد علي آقايي,لاورنس كانرد,مصطفي شاهalternate text
مقبوليت دانش پژوهي اروپاي ي آمريكايي در باب قرآن و تفسير 66-69اندرو ريپين,سيد علي آقاييalternate text
درنگي در مطالعات قرآني نوين در غرب 70-74رضوان سيد,سعيد زعفراني‌زادهalternate text
قرآن در دايرةالمعارف ها و دايرةالمعارف هاي قرآني 75-83محسن معينيalternate text
نگاهي به دايرةالمعارف جامع قرآن و مقايسۀ اجمالي آن با دايرةالمعارف قرآن 84-102حميد باقريalternate text
فرهنگنامه اي قرآني از لون ديگر 103-104اسماعيل باغستانيalternate text
تعداد مقالات يافت شده:13