فهرست مقالات يافت شده


نشریه هنر شماره 179 مرداد 1392 پي دي اف نشریه

عنوان مقالهشماره صفحهنویسندگانمتن مقاله
تداوم هويت ايراني در هنر امروز 2-2محمد خزاييalternate text
سرشت نظم 3-3 alternate text
تعزيه سير تحول، نقش و كاركرد آن درگفت و گو با استاد صادق همايوني 4-11بهمن نوروززاده چگينيalternate text
بررسي ديو بندان و دو نمايشنامه ديگر 12-19فاطمه مولازادهalternate text
جايگاه مسجد در طراحي شهر اسلامي 20-39محمد نقي زادهalternate text
شهر بيداري 40-45آيدا گلوانيalternate text
فرايند تكوين و گسترش شهر كرمان ( قبل از اسلام تا ابتداي دوره پهلوي) 46-50رضا افهمي,مريم ياراحمديalternate text
موسيقي به مثابه متن اجتماعي 51-51 alternate text
كتابشناسي توصيفي دين و هنر 52-57بهزاد محبيalternate text
بررسي منابع مكتوب مطالعه معماري و تاريخ ساسانيان 58-63احسان طهماسبيalternate text
بازخواني رابطه ي نور و رنگ طلايي در آرا و هنر مانوي 64-71ايلناز رهبر,حسنعلي پورمندalternate text
پيوند ادبي و زيبايي شناسي ساختاري- بلاغي دو نگاره از سلطان محمد 72-77نسرين كريمپورalternate text
بررسي روان‌شناختي رنگِ جامه‌ي مجنون 78-85حبيبه شريف,علي اصغر فهيمي فر,منصور مهرنگارalternate text
رنگ در مكتب هرات تيموري با رويكردي بر آثار كمال الدين بهزاد و مولاناعلي 86-93ابوالفضل صادقپور,مريم خليل زاده مقدمalternate text
استاد علي شيرازي خوشنويس تلفيقي 94-102كاوه تيموريalternate text
در يك نگاه 103-103 alternate text
در يك نگاه 104-104 alternate text
فهرست كتاب هاي منتشر شده هنر در تير 1392 105-112 alternate text
تعداد مقالات يافت شده:18