فهرست مقالات يافت شده


نشریه ادبيات شماره 181 آبان 1391 پي دي اف نشریه

عنوان مقالهشماره صفحهنویسندگانمتن مقاله
فهرست كتابهاي منتشر شده در موضوع ادبيات در مهر ماه 1391 - بخش دوم   alternate text
فهرست كتابهاي منتشر شده در موضوع ادبيات در مهر ماه 1391 - بخش دوم   alternate text
فهرست كتابهاي منتشر شده در موضوع ادبيات در مهر ماه 1391 - بخش اول   alternate text
«تأملي در ادبيات تطبيقي» 2-2منوچهر اكبريalternate text
نقد و بررسي فرهنگ شاهنامه با حضور دكتر علي رواقي، دكتر ميرجلال‌الدّين كزّازي، دكتر حسن انوري و دكتر مجتبي منشي‌زاده 3-11علي رواقيalternate text
اسطوره ها در ادبيات فارسي 12-17دكتر ابوالقاسم اسماعيل پور,شايسته موسويalternate text
زبان معيار و زبان شاعرانه 18-21پژمان واسعي,يان موكاروفسكيalternate text
نشانه شناسي و بلاغت 22-34پل دمان,محمد غفاريalternate text
تعيين تاريخ سرايش سه غزل از حافظ 35-41عليرضا ارواحيalternate text
بررسي شماره سوم مجلّۀ Mawlana Rumi Review 42-47حسن لاهوتيalternate text
شاعرانگي فضا در من ژانت نيستم با نگاهي به مفهوم «مكان‌كاوي» گاستن باشلار 48-52فرزانه دوستيalternate text
سرگرداني ابدي نگاهي به رمان «محلّۀ گمشده» 53-55پويان غفاريalternate text
نگاهي به نقد و شرح قصايد خاقاني و توضيحي بر برخي دشواري هاي كتاب 56-69دكتر جميله اخياني,يوسف كرمي چمهalternate text
معرّفي كتاب صائب و شاعران طرز تازه 70-73دكتر مهدي فيروزيانalternate text
ناسازي هاي آوازهاي بيدل 74-80دكتر عبدالله ولي پورalternate text
معرّفي كتاب پيش‏درآمدي بر شعر عربي 81-83مرجان محجوبalternate text
حافظ به روايت ادب و هنر امروز 84-93 alternate text
بررسي آموزش زبان و ادبيات فارسي در امريكا و نكوداشت استاد دكتر احمد مهدوي دامغاني 94-99 alternate text
هنوز آسمان دانشگاه تبريز بر سر چنويي سايه نگسترده 100-103 alternate text
مو يان، برندۀ جايزۀ نوبل ادبيات 2012 104-104 alternate text
تعداد مقالات يافت شده:20