فهرست مقالات يافت شده


نشریه علوم اجتماعي شماره 56 آبان 1391 پي دي اف نشریه

عنوان مقالهشماره صفحهنویسندگانمتن مقاله
ضرورت شناخت شبكه هاي اجتماعي مجازي 2-2محمدرضا رسوليalternate text
آسيب شناسي نشر و تأليف آثار در حوزه علوم اجتماعي 3-12اسماعيل قديمي,اميد مسعودي,اميدعلي احمدي,غلامرضا لطيفي,محمدرضا رسوليalternate text
فراتحليل كتاب هاي روش تحليل شبكه اجتماعي 13-19علي اكبر اكبري تبارalternate text
نقش تفاوت هاي فرهنگي در خودابرازي كاربران سايت هاي شبكه اجتماعي 20-25اشرف احدزادهalternate text
آيا سنجه هاي تحليل شبكه اجتماعي در تمام شبكه هاي اجتماعي كارآست؟ 26-30ميلاد ميرمحمد صادقيalternate text
درآمدي بر شبكه هاي اجتماعي 31-32فاطمه زنده بوديalternate text
ارتباطات كامپيوتر - واسط 33-36حسين اماميalternate text
مقدمه اي بر جنگ سايبر و تروريسم سايبري 37-38آذر شيردلalternate text
بررسي ساختار و محتواي برنامه هاي شبكه تلويزيوني بي بي سي فارسي 39-47احمد ميرعابدينيalternate text
صلح جاويدان و حكومت قانون 48-49پريسا تاج الدينيalternate text
اقتصاد و رسانه 50-52فاطمه ناظمي يگانهalternate text
روابط عمومي در بافت هاي فرهنگي جهاني: چشم اندازهاي چند انگاره اي 53-53اسماعيل قديميalternate text
درك شبكه هاي اجتماعي، نظريه ها، مفاهيم و يافته ها 54-55ندا حيدريalternate text
مقدمه اي بر مددكاري اجتماعي و سياست اجتماعي 56-56اسماعيل قديميalternate text
عوامل مؤثر بر توليد محتوا در شبكه هاي اجتماعي 57-66محمدرضا رسولي,مريم مراديalternate text
تفاوت بين رسانه هاي اجتماعي و رسانه هاي جمعي 67-72جواد افتادهalternate text
تصورات قالبي در جهان هاي مجازي 73-77مرضيه خلقتيalternate text
مطالعه جمعيت شناختي شبكه هاي اجتماعي مجازي با تأكيد بر كاربران فيس بوك در ايران 78-84سميه زارع,مجيد كاشانيalternate text
بهاري ديگر در فصل خزان 85-86مسعود بهزاديalternate text
نگاهي به برگزاري همايش روز رسانه هاي اجتماعي 87-88محيا بركتalternate text
گردهمايي دانش ارتباطات و جامعه ايراني: سياست هاي ارتباطي و چشم انداز آينده 89-90 alternate text
گزارش كنفرانس روابط عمومي، صنعت و توليد ملي 91-94 alternate text
نشست تخصصي چالش ها و ظرفيت هاي پژوهش در رسانه هاي ديجيتال برگزار شد 95-95 alternate text
نورمگز؛ سايتي براي دسترسي رايگان 96-98محيا شاه محمديalternate text
انتشار كتاب تحليل شبكه اجتماعي با نوديكس ال 99-99 alternate text
پيشخوان 100-102سحر برين خوalternate text
تعداد مقالات يافت شده:26