فهرست مقالات يافت شده

شناسهعنوان مقالهعنوان مجلهشماره پياپيشماره صفحهمتن مقاله
27546 ايوان و ماه بررسي و معرفي مجموعه شعر نغمه ماه ادبيات169 alternate text
22486 محروميت از لذت متن ادبيات1833-11alternate text
27622 نگاهي به كتاب غلط ننويسيم در گفت و گو با استاد نجفي ادبيات1704-13alternate text
27755 نظري بر « در ستايش داستان » ادبيات1739-13alternate text
20067 بررسي نمايشنامه خدا در آلتونا حرف مي زند نوشته محمد ابراهيميان، از ديدگاه نئوفرماليستي ادبيات13010-17alternate text
27531 صادق هدايت و ايران شناسي ادبيات16911-18alternate text
22487 بررسي انتقادي غزل‌هاي سنايي ادبيات18312-25alternate text
20682 نقد و بررسي كتاب مكتب‌هاي داستان نويسي در ايران ادبيات14312-25alternate text
21031 نقد و بررسي مجموعه شعر خاطرات بي تاويل ادبيات15412-19alternate text
20753 نگاهي به واقع گرايي در ادبيات داستاني معاصر ايران ادبيات14514-17alternate text
27756 آنچه آغاز ندارد نپذيرد انجام ادبيات17314-15alternate text
27629 شاعري مبتلا به عشق و شعر ادبيات17014-15alternate text
27458 جشن نامه ي استاد دكتر سليم نيساري ادبيات16815-19alternate text
27757 نگاهي كوتاه به فرهنگي تازه ادبيات17316-16alternate text
27694 عقل سرخ شرح و تأويل داستان هاي رمزي سهروردي ادبيات17016-16alternate text
12345678910...
تعداد يافت شده:530