موضوع شماره هاي زمستان كتاب ماه علوم اجتماعي


30/07/1392 6:6

موضوع پرونده شماره هاي آتي كتاب ماه علوم اجتماعي به قرار زير است:
دي ماه: جامعه شناسي تاريخي
بهمن ماه: سياست و انقلاب
اسفند ماه: فرهنگ، مطالعات فرهنگي