اختتاميۀ نهمين دوره جشنواره نقد كتاب


02/12/1391 14:18


 به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، در اين دوره از جشنواره نقد با همكاري ده‌ها گروه تخصصي داوري تعداد 1153 مقاله از 177 مجله و 87 مقاله از 11 پايگاه خبري، سايت و وبلاگ مورد ارزيابي قرار گرفت. از اين تعداد سهم حوزه كليات 115 مقاله مكتوب و يك مقاله الكترونيك بوده كه دو مقاله به عنوان نقد برتر مورد تقدير قرار گرفتند.  اسامي مقالات برگزيده نهمين دوره جشنواره نقد كتاب در حوزه كليات به شرح زير استالف) دايرةالمعارف و فرهنگ‌هاكيمياي فرهنگ در «فرهنگ كيميا» اثر بهاءالدين خرمشاهي، مترجم؛ شماره 53 ـ 52 پاييز و زمستان 1390ب) كتابشناسي و فهرست‌نويسيتكمله‌اي بر فهرست نسخه‌هاي خطي عربي كتابخانه تخصصي وزارت امور خارجه اثر مجيد غلامي جليسه در كتاب ماه كليات؛ شماره 170؛ بهمن 1390