اهداف

كتاب ماه فلسفه با هدف رونق بازار نقد، بالا بردن سطح كيفي كتاب هاي فلسفي، پيشبرد فرهنگ كتاب خواني و ايجاد پيوند خلاق ميان ناشران، پديدآورندگان و خوانندگان حوزه فلسفه منتشر مي شود و با تحليل وضعيت نشر آثار فلسفي، دست اندركاران اين حوزه را ياري مي كند.