درباره کتاب ماه

كتاب ماه فلسفه ماهنامه تخصصي در حوزه اطلاع رساني، بررسي و نقد آثار فلسفي ست. كه با هدف رونق بازار نقد، بالا بردن سطح كيفي كتاب هاي فلسفي، پيشبرد فرهنگ كتاب خواني و ايجاد پيوند خلاق ميان ناشران، پديدآورندگان و خوانندگان حوزه فلسفه منتشر مي شود و با تحليل وضعيت نشر آثار فلسفي، دست اندركاران اين حوزه را ياري مي كند.

مسووليت نقد و ارزيابي كتاب و مسائل آن بر عهده نويسندگان است و به هيچ وجه به منزله نظر رسمي خانه كتاب نيست.