درباره کتاب ماه

"كتاب ماه تاريخ و جغرافيا" نشريه اي است با هدف اطلاع رساني، نقد و بررسي كتاب هاي تاريخي و جغرافيايي و كمك به ارتباط هرچه بيشتر ميان پژوهشگران و پديدآورندگان كه به صورت ماهانه از سوي "خانه كتاب" منتشر مي شود. "كتاب ماه تاريخ و جغرافيا بر اساس رده بندي دهدهي ديويي، به نقد و بررسي كتاب هاي حوزه تاريخ و جغرافيا مي پردازد. در هر شماره، نقد و بررسي تعدادي از متون و منابع تاريخ و جغرافيا، معرفي برخي نشريات ادواري اين حوزه، بزرگان تاريخ و جغرافيا، پايگاه هاي اينترنتي و اخبار مربوط به اين حوزه منعكس مي شود.