درباره کتاب ماه

كتاب ماه علوم و فنون ماهنامه ي تخصصي در حوزه اطلاع رساني، بررسي و نقد آثار در حوزه علوم و فنون است.

مسووليت نقد و ارزيابي كتاب و مسائل آن بر عهده نويسندگان است و به هيچ وجه به منزله ي نظر رسمي خانه كتاب نيست.