مشخصات نشريه

عنوان: كودك و نوجوان
صاحب امتياز: خانه كتاب
تارنما:
پست الکترونيک: ketab.mah.koodak@gmail.com
آدرس پستی: تهران_ خ انقلاب _ بين صبا وفلسطين_ شماره 1080 _ طبقه اول
ISSN: ISSN 1735-6733
تلفن: 66415499
فاکس: 66415360
كد پستي: 1315773411
صندوق پستي: 13145-313
توضیحات:   
مسئولين مجله