مشخصات نشريه

عنوان: هنر
صاحب امتياز: خانه كتاب تهران
تارنما:
پست الکترونيک: bhmnchegini@yahoo.com
آدرس پستی: تهران خيابان انقلاب بين صبا و فلسطين خانه كتاب تهران شماره 1080
ISSN: 6784-1735
تلفن: 66966210
فاکس: 66415360
كد پستي: 1315773411
صندوق پستي: 313-13145
توضیحات:   
مسئولين مجله