مشخصات نشريه

عنوان: علوم اجتماعي
صاحب امتياز: خانه كتاب
تارنما: www.ketabmah.ir
پست الکترونيک: ketab_mah@yahoo.com
آدرس پستی: تهران، خ انقلاب، بين صبا و فلسطين، شماره 1080
ISSN:
تلفن: 021-66499930
فاکس: 021-66415360
كد پستي:
صندوق پستي:
توضیحات:   
مسئولين مجله