معرفي كتاب ماه

كتاب ماه، ماه نامه اي است كه باهـدف اطلاع رسانـي و نقد و بررسي كتابـهاي منتشـر شده در كـشـور، در هشـت نشريه تخصصي با موضوع هاي  كليـات، ديـن، ادبيات و فلـسفـه، عـلوم اجتماعي، عـلوم و فنون، تاريخ و  جغرافيا، كودك و نوجوان، هـنـر منتشـر مي شـود.
مطالب ايـن نـشـريـات شـامـل نــقـد و بررسـي و معـرفي، گفت وگـو، اخبار ،گزارش و مـطالب متنـوع ديـگر ،درباره كتـاب مـي بـاشد.
هـمچنيـن فـهـرسـت كتـابـهاي مـنـتـشـر شـده در هــر مـاه به هــمـراه تـصــاويـر روي جـلـد و معـرفي كـوتاهي از اكثر كتابها، ارايـه مـي شـود. لـازم بـه ذكـر است ، كـه نسخـه الكترونيكـي
كتـاب مـاه را بايد به وسيـله نرم افزارAcrobatReaderمشـاهده نماييد.


جستجو

عنوان مقاله:

جستجوي پيشرفته

عضويت


 
 
فراموشي كلمه عبور
ثبت نام